• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Το SAGE10 (LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE 10) είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αειφορία των Μεσογειακών Αγρο-Οικοσυστημάτων και ειδικότερα στη αειφορία του μεσογειακού ελαιώνα, με την μακραίωνη ιστορία, μέσω της δημιουργίας ενός εργαλείου Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πιλοτική κλίμακα σε μια έκταση 1, 500-2 ,000 στρεμμάτων κατανεμημένων σε τρεις περιοχές της Νοτιάς Ελλάδας (δύο στην Κρήτη και μία στην Πελοπόννησο). Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν περί τους 80 ελαιοπαραγωγούς που θα εγγράψουν 600 από τα ελαιοτεμάχιά τους καθώς και 3 τοπικοί γεωπόνοι (ένας ανά περιοχή εφαρμογής).


Το SAGE10 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+  Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση.
Προϋπολογισμός του έργου: 2.105.442 €
Συνεισφορά ΕΕ:  1.052.221 €
Διάρκεια: 3,5 χρόνια (1/10/2010 έως 30/6/2014)

Σημαντικότερα σημεία του SAGE10:

 • Ανάπτυξη μεθόδου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ελαιοκαλλιέργεια για την τεκμηριωμένη ιεράρχησή όλων των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (διερεύνηση των σχετικών παραμέτρων, των περιβαλλοντικών πλευρών/ επιπτώσεων και αποδεκτών, προσδιορισμός της μεθοδολογίας ιεράρχησης των επιπτώσεων, και ανάπτυξη των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών).
 • Έκδοση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού φιλο-περιβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών
 • Πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου σε τρείς περιοχές της Ελλάδας από τρείς εκπαιδευμένους γεωπόνους-συμβούλους.
 • Επικύρωση μεθόδου
 • Τυποποίηση μεθόδου
 • Διάδοση μεθόδου– Ανοικτή διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους

2 3 4 1 1

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Wednesday the 6th - Sage © 2011